مطالبی در مورد زیست شناسی

بسمه تعالی

وزارت آموزش ورورش

سازمان آموزش وپرورش استان مازندران

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان تنکابن

مدرسه ایثارگران شهید نبیئی

آزمون پایانی درس علوم زیستی و بهداشت

نام ونام خانوادگی:                         پایه:              نام دبیر:                                 تاریخ امتحان:10/10/86

                                                                                                                     وقت:75 دقیقه

الف:فرضيه را تعریف کنید.

ب-علوم زیستی پایه ای و کاربردی را با هم مقایسه کنید.

پاسخ:

 

پاسخ:

............................................................................................................................................

یک وظیفه برای هر یک از اندامک ها زیر بنویسید:

میتوکندری:                    واکوئل:                        ریبوزوم:                   شبکه آندوپلاسمی:

.................................................................................................................................

بافت را تعریف کنید و 4 نوع بافت اصلی را در انسان نام ببرید.

پاسخ:

 

 

............................................................................................................................................

الف:دی ساکارید چگونه تشکیل می شود؟پاسخ:

ب-گلیکوژن جزو کدام دسته از قند هاست؟پاسخ:

در بدن انسان گلیکوژن در کدام اندام ها ذخیره می شود؟پاسخ:

............................................................................................................................................

فتو سنتز را تعریف کنید. دو محصول فتو سنتز را بنویسد.

............................................................................................................................................

الف:دو ویژگی سلول های اپیدرمی را بنویسید.  

     ب-سه وظیفه کوتیکول را در برگ گیاه بنویسید. 

 ج-رگبرگ ها در برگ گیاه چه وظیفه ای دارند؟(2مورد)  

............................................................................................................................................

هر یک از بیماری های زیر ناشی از کمبود چه ماده ای است؟

کواشیور کور:                      آنمی(کم خونی) :                  راشی تیسم:                     گواتر:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

الف:اسید آمینه اساسی(ضروری) را تعریف کنید.

 ب-سه نوع غذای پروتئینی نام ببرید که دارای بیشترین اسید آمینه اساسی است.

 .......................................................................

الف:غذا چه نیازهائی از انسان را بر طرف می کند؟ 

 ب:اولین ویتامین کشف شده از خانواده    چه نام دارد؟

 ج- دو منبع غذایی ویتامین     را نام ببرید.                 

  د- ویتامین    محلول در آب است یا محلول در چربی؟

.............................................................................................

. الف:دو تفاوت سلول جنسی نر وماده را بنویسید.          

  ب-به کدام گروه خونی گیرنده عمومی گفته می شود؟

  ج-واحد ساختمانی       چه نام دارد؟

  د-تقسیم میوز را تعریف کنید؟

 

............................................................................................................................................

موارد زیر را تعریف کنید.

علم اکولوژی                              گونه                         توالی                          منبع طبیعی

 

............................................................................................................................................

 -فرایند پوسیدگی را تعریف کنید .

 - سه عامل موثر در پوسیدگی را نام ببرید.   

 کدام عامل از بقیه مهم تر است؟

 

 

............................................................................................................................................

در چرخه نیتروژن:

الف: نقش باکتری های شوره گذار چیست؟

 ب- کدام باکتری ها مقدار نیتروژن خاک را کاهش می دهند؟

 ج- باکتری های تثبیت کننده نیتروژن به چند صورت در خاک زندگی می کنند؟(نام ببرید)

............................................................................................................................................

4 ویژگی ویروس ها را بنویسید.

 

............................................................................................................................................

                                                                         موفق باشید

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم دی 1386ساعت 10 بعد از ظهر  توسط اسماعیل خسروی  | 

بسمه تعالی

وزارت آموزش وپرورش

سازمان آموزش وپرورش استان مازندران

مدیریت آموزش وپروش شهرستان تنکابن

مرکز پیش دانشگاهی الغدیر

سوالات آزمون نهایی زیست شناسی1

دیماه86

نام و نام خانوادگی:                        شماره کلاس:            نام دبیر:                                 وقت:             

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید

1-در مطالعات بیدل و تیتوم در محیط کشت حداقل ویتامین بیوتین وجود داشت.

2-اینترون ها را می توان در        mRNA  پرو کاریوتی مشاهده کرد.

3-مهم ترین هدف در مهندسی ژنتیک درمان بیماری های ژنتیکی است.

4-اولین جاندار پرسلولی که توالی ژنوم آن مشخص شد کرم لوله ای سینو رابتیدیس الگانس بود.

5-جهش فقط ماده خام تغییر گونه را فراهم می کند ولی جهت آن را تعیین نمی کند.

6-انتخاب جهت دار در محیط های نسبتا پایدار روی می دهد.

7-در محیط های مرتفع کوهستانی احتمال تشکیل سنگواره بسیار کم است.

8-هم داروین و هم لامارک به ارثی شدن صفات اکتسابی اعتقاد داشتند.

در جای خالی واژه مناسب قرار دهید

1-در پرو کاریوت ها تنظیم بیان ژن عمدتا در .................. انجام می شود.

2-ساختار سه بعدی ...............در سلول مشابه    L   است.

3-جای گیری        DNA  نوترکیب در گیاه گندم به وسیله ............. صورت می گیرد.

4-در پروژه تولید گوسفند دالی به روش شبیه سازی، سلول تمایز یافته از .........گوسفند بالغ برداشت شد.

5-پیدایش گیاهان پلی پلوئید از اجداد دیپلوئید آنها گونه زایی................ است.

6- رانش ژن منجر به .................. درون جمعیت میشود.

 

  به پرسش های زیر پاسخ دهید

1- الف :بیماری آلکاپتونوریا چه علامتی دارد؟

     ب:کدام نوع      RNA پلی مراز رونوشت برداری از ژنهایmRNA را در یوکاریوت ها انجام میدهد؟

   ج:در فرآیند ترجمه، کدون آغاز چه نام دارد؟

    د:در آزمایشات بیدل و تیتوم، جهش یافته های نوع اول در سنتز چه ماده ای نقص داشتند؟

2-الف: در مهندسی ژنتیک مهم ترین آنزیم چیست؟

    ب:منظور از بریدن         DNA  در مهندسی ژنتیک چیست؟

3-الف:نخستین جانداران تک سلولی که بر روی زمین پدیدار شدند چه نام داشتند؟

     ب: اولین جاندارانی که از دریا به خشکی آمدند کدامند؟

4-چهار دلیل که از نظریه درون همزیستی حمایت می کنند را بنویسید.

5-بر اساس نظریه ترکیبی انتخاب طبیعی، گوناگونی ژن ها در جمعیت چه عللی دارد؟(4 دلیل)

6-موارد زیر را تعریف کنید:

   کواسروات                                  انقراض گروهی                          ژن درمانی

7- مزیت تولید واکسن به روش مهندسی ژنتیک را نسبت به روش های سنتی بنویسید.

8-چهار شرط برقرار ماندن تعادل هاردی-واینبرگ را توضیح دهید.

9-موارد زیر را تعریف کنید:

انتخاب مصنوعی                                                       گونه

10-الف: جایگاه آغاز رونویسی چیست؟    ب:به چه      mRNA ،   mRNA چند ژنی گفته می شود؟

11-الگوی تغییرات تدریجی و تعادل نقطه ای را جداگانه وبا رسم نمودار هرکدام توضیح دهید.

12-در یک جمعیت 10000 نفره، تعداد 400 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور نمونه برداری شدن. اگر این جمعیت در تعادل باشد:

الف:چند نفر در این جمعیت تالاسمی مینور دارند؟

 ب:احتمالا چند پسر کاملا سالم میتوان در این جمعیت یافت؟   (راه حل ها الزامی است)

موفق باشید

   

 

        

      

                                         

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم دی 1386ساعت 10 بعد از ظهر  توسط اسماعیل خسروی  | 

بسمه تعالی

وزارت آموزش وپرورش

سازمان آموزش وپرورش استان مازندران

مدیریت آموزش وپروش شهرستان تنکابن

مرکز پیش دانشگاهی الغدیر

سوالات آزمون نهایی زیست شناسی1

دیماه86

نام و نام خانوادگی:                        شماره کلاس:            نام دبیر:                                 وقت:             

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید

1-در مطالعات بیدل و تیتوم در محیط کشت حداقل ویتامین بیوتین وجود داشت.

2-اینترون ها را می توان در        mRNA  پرو کاریوتی مشاهده کرد.

3-مهم ترین هدف در مهندسی ژنتیک درمان بیماری های ژنتیکی است.

4-اولین جاندار پرسلولی که توالی ژنوم آن مشخص شد کرم لوله ای سینو رابتیدیس الگانس بود.

5-جهش فقط ماده خام تغییر گونه را فراهم می کند ولی جهت آن را تعیین نمی کند.

6-انتخاب جهت دار در محیط های نسبتا پایدار روی می دهد.

7-در محیط های مرتفع کوهستانی احتمال تشکیل سنگواره بسیار کم است.

8-هم داروین و هم لامارک به ارثی شدن صفات اکتسابی اعتقاد داشتند.

در جای خالی واژه مناسب قرار دهید

1-در پرو کاریوت ها تنظیم بیان ژن عمدتا در .................. انجام می شود.

2-ساختار سه بعدی ...............در سلول مشابه    L   است.

3-جای گیری        DNA  نوترکیب در گیاه گندم به وسیله ............. صورت می گیرد.

4-در پروژه تولید گوسفند دالی به روش شبیه سازی، سلول تمایز یافته از .........گوسفند بالغ برداشت شد.

5-پیدایش گیاهان پلی پلوئید از اجداد دیپلوئید آنها گونه زایی................ است.

6- رانش ژن منجر به .................. درون جمعیت میشود.

 

  به پرسش های زیر پاسخ دهید

1- الف :بیماری آلکاپتونوریا چه علامتی دارد؟

     ب:کدام نوع      RNA پلی مراز رونوشت برداری از ژنهایmRNA را در یوکاریوت ها انجام میدهد؟

   ج:در فرآیند ترجمه، کدون آغاز چه نام دارد؟

    د:در آزمایشات بیدل و تیتوم، جهش یافته های نوع اول در سنتز چه ماده ای نقص داشتند؟

2-الف: در مهندسی ژنتیک مهم ترین آنزیم چیست؟

    ب:منظور از بریدن         DNA  در مهندسی ژنتیک چیست؟

3-الف:نخستین جانداران تک سلولی که بر روی زمین پدیدار شدند چه نام داشتند؟

     ب: اولین جاندارانی که از دریا به خشکی آمدند کدامند؟

4-چهار دلیل که از نظریه درون همزیستی حمایت می کنند را بنویسید.

5-بر اساس نظریه ترکیبی انتخاب طبیعی، گوناگونی ژن ها در جمعیت چه عللی دارد؟(4 دلیل)

6-موارد زیر را تعریف کنید:

   کواسروات                                  انقراض گروهی                          ژن درمانی

7- مزیت تولید واکسن به روش مهندسی ژنتیک را نسبت به روش های سنتی بنویسید.

8-چهار شرط برقرار ماندن تعادل هاردی-واینبرگ را توضیح دهید.

9-موارد زیر را تعریف کنید:

انتخاب مصنوعی                                                       گونه

10-الف: جایگاه آغاز رونویسی چیست؟    ب:به چه      mRNA ،   mRNA چند ژنی گفته می شود؟

11-الگوی تغییرات تدریجی و تعادل نقطه ای را جداگانه وبا رسم نمودار هرکدام توضیح دهید.

12-در یک جمعیت 10000 نفره، تعداد 400 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور نمونه برداری شدن. اگر این جمعیت در تعادل باشد:

الف:چند نفر در این جمعیت تالاسمی مینور دارند؟

 ب:احتمالا چند پسر کاملا سالم میتوان در این جمعیت یافت؟   (راه حل ها الزامی است)

موفق باشید

   

 

        

      

                                         

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم دی 1386ساعت 10 بعد از ظهر  توسط اسماعیل خسروی  | 

پژوهشگران ژاپني وابسته به مركز پژوهشي علوم فيزيك و شيمي اين كشور موفق به يافتن پروتئيني در درون سلول شدند كه از عوامل مهم بروز آلرژي در بدن است.

روزنامه ژاپني "ماينيچي" روزپنجشنبه به نقل از اين پژوهشگران، نوشت: آلرژي از ترشح مواد شيميايي همچون هيستامين از سلولهاي چاقي مربوط به لايه‌هاي چسبنده موجود در بيني و يا روده ايجاد مي‌شود.

به‌گفته پژوهشگران،اين موضوع تاكنون روشن شده بود كه كلسيم در انجام اين ترشح مواد شيميايي نقش دارد، اما مشخص نبود كه كلسيم چگونه از بيرون سلول به داخل آن وارد مي‌شود.

به گزارش ايرنا به نقل از ماينيچي ، پژوهشگران براي يافتن اين ابهام ، پروتئيني به نام "اس.تي.آي.ام.‪ "۱‬را مورد توجه‌قرار دادند كه كارش شناسايي چگونگي غلظت كلسيم در داخل سلول است.

پژوهشگران ژاپني براي كسب اطمينان، اقدام به از كار انداختن ژن پروتيين " اس.تي.آي.ام.‪ "۱‬در سلول چاقي در موش كردند.

نتيجه اين آزمايش نشان داد: اين اقدام به پيشگيري‌از ورود كلسيم به داخل سلول انجاميده است.

پژوهشگران با اين آزمايش به ‌اين ‌دستاورد رسيدند كه پروتيين"اس.تي.آي.ام.‪"۱‬ عمل وارد كردن كلسيم از بيرون به داخل سلول را بر عهده داشته كه از عوامل مهم بروز آلرژي است.

دست‌اندركاران ابراز اميدواري كردند، با استفاده از اين دستاورد بتوان داروي مفيدتري براي پيشگيري و درمان آلرژي توليد كرد.
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم دی 1386ساعت 8 بعد از ظهر  توسط اسماعیل خسروی  | دانشمندان موفق شدند راز نهفته در سيستم انتقال قند از برگها به گل، ريشه، ميوه و بخشهاي مختلف گياهان را فاش سازند. به گزارش مهر، يافته جديد محققان دانشگاه کورنل نه تنها درک آنها را از زيست شناسي گياهي اوليه کامل تر مي کند بلکه با استفاده از آن در آينده محققان مي توانند با استفاده از تکنيک مهندسي ژنتيکي، گياهاني توليد کنند که سرعت فتوسنتز در آنها افزايش يابد.
بر اساس گزارش ساينس ديلي، يافته جديد محققان در حوزه تغييرات آب و هوايي نيز تاثيرگذار خواهد بود.
نظريه انتقال قند تحت عنوان "مدل تله پليمر" براي نخستين بار از سوي روبرت تورژن در سال 1991 ميلادي ارايه شد. وي پروژه جديد محققان دانشگاه کورنل درخصوص مشخص ساختن فرآيند چگونگي انتقال قند از برگها به قسمتهاي مختلف گياه را نيز هدايت کرده است.بر اساس نظريه اين محقق، همزمان با انباشته شدن ساکاروز (شکلي از قند) در برگها به عنوان نتيجه اي از عمل فتوسنتز، اين ماده در بافت انتقالي لوله شکل گياه موسوم به بافت ليفي در کنار ساير مواد مغذي و لازم براي گياه منتشر مي شود.
هرگاه اين ماده در بافت ليفي منتشر شود، مولکولهاي کوچک ساکاروز با يکديگر ترکيب شده تا قندهاي پيچيده تري را توليد کنند. در ادامه اين قندهاي پيچيده که بسيار بزرگ شده اند به سوي برگها برمي گردند.به گفته اين محقق، قندهاي ترکيب شده در ادامه مجبور به حرکت کردن از برگ به بخشهاي مختلف گياه مي شوند تا مصرف و يا ذخيره شوند

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم دی 1386ساعت 8 بعد از ظهر  توسط اسماعیل خسروی  |